بقیه نمره های درس سازمان های بین المللی

1- 88014716200    هجده تمام

2- 87017652400    چهارده تمام

3- 88014701200    هفده و نیم

4- 87017618200    پانزده و نیم

5- 87017651800    سیزده و نیم

6- 87017652000    هجده و نیم

7- 87017653300    پانزده و نیم

8- 88014707300    شش تمام

9- 87017643900    هجده تمام

10- 88014732100   هجده و نیم

11- 87017609000   بیست تمام

12- 87017645700   هفده و نیم

13- 87017615300   هفده و نیم

14- 87017657800   پانزده و نیم

15- 87017656900   هجده و نیم

16- 88014715100   دوازده و نیم

17- 87017659000   بیست تمام

18- 87017630200    هجده تمام

19- 88190100018    سیزده ونیم

20- 87017627500    دوازده تمام

21- 88014730900    پانزده و نیم

22- 88014706900    پانزده تمام

23- 88014726800    بیست تمام

24- فاطمه محمدی    پانزده تمام

25- 88014702700     ده تمام

26- 87017639000     شش تمام

27- 88014733100     هفده تمام

28- 88014742200     بیست تمام

29- 87017622800     چهارده ونیم

30- 87017640100     هجده و نیم

31- 88014738000     نوزده و نیم

32- 88014720700     هفده تمام

33- 87017649400     ده تمام

34- 87017623500     هفده تمام

35- 87017628500     نوزده تمام

36- 87017629000     دوازده و نیم

37- 88014723300     پانزده تمام

38- 87017619100     پانزده تمام

39- 87017612000     هفده تمام

 

/ 0 نظر / 110 بازدید