لیست کامل نمره درس نظریه های جامعه شناسی

1-       88014721600   دوازده ونیم

2-       88014701200   دوازده و نیم

3-        81544200018   چهار تمام

4-        88014731200   شانزده تمام

5-        87017651600   یازده تمام

6-        88014710000   هفت تمام

7-        86543200012   چهار ونیم

8-        88014710200   پانزده تمام

9-        88014735900  چهارده تمام

10-    88014738000  هیجده تمام

11-        900477650      هفت و نیم

12-    88014734400  چهار تمام

13-    89014412200  ده تمام

14-    89014422100  دوازده ونیم

15-    88014717900  ده تمام

16-    88014718400  پانزده ونیم

17-    88014721300  پنج تمام

18-    88014703800  هفت ونیم

19-    87017609500  سیزده ونیم

20-    88014701400  ده ونیم

21-    87017638200  چهار تمام

22-    86015949900  پانزده تمام

23-    88014730100  ده تمام

24-    88014742300  هفده تمام

25-    88014735400  هیجده و نیم

26-    88014721500  ده تمام

27-    87017649800  پنج تمام

28-    88017634800  یازده تمام

29-    88014742700  یازده تمام

30-    87017636800  شش تمام

31-    88014738100  هفده و نیم

32-    88014740400  نوزده ونیم

33-    900470090     چهار تمام

34-    88014714200  نوزده تمام

35-    88014720900  نوزده تمام

36-    88014733100  شانزده تمام

37-    88014724900  پانزده تمام

38-    88014740900  هفده تمام

39-    88544200001  بیست تمام

40-    88014730300  هشت تمام

41-    88014701900  دوازده و نیم

42-    85015173600  چهار و نیم

43-    89014413000  نوزده تمام

44-    87017640400  هفت ونیم

45-    88014706500  یازده و نیم

46-    87017600700  ده تمام

47-    88014732900  پانزده و نیم

48-    88014710400  هشت تمام

49-    88014710600  هفت و نیم

50-    88014710500  هفت ونیم

51-    88014729800  چهارده و نیم

52-    900641601      هفده تمام

53-    88014711100  هیجده تمام

54-    87017626000  شش تمام

55-    88014703500  پانزده و نیم

56-    88014709600  شانزده تمام

57-    87017644300  دوازده و نیم

58-    88014731300  چهارده تمام

59-    88014716100  چهارده و نیم

60-    88014740100  چهار ونیم

61-    89014399500  دوازده ونیم

62-    87017636100  چهار تمام

63-    حسین سلمانی      بیست تمام

64-    88014734800  سیزده تمام

65-    87017655000  چهارده و نیم

66-    88014737100  شانزده و نیم

67-    88014719200  چهارده و نیم

68-    88014714100  ده تمام

69-    88014739800  ده تمام

70-    89014420600  شش و نیم

71-   86015945300  هفده تمام

72-    87017639800  ده تمام

73-    88014739000  سیزده و نیم

74-    88014708800  سیزده تمام

75-    87017656900  دوازده و نیم

76-    88014728000  سیزده تمام

77-    88014742600  ده تمام

78-    88014703700  ده و نیم

79-    88014743000  دوازده تمام

80-    88014744600  شانزده ونیم

81-    88014707100  چهار تمام

82-    88014729400  دوازده تمام

83-    89014401600  سیزده و نیم

84-    87017610400  پنج تمام

85-    88014726700  چهار تمام

86-    87017653400  دوازده تمام

87-    88014734100  چهارده تمام

88-    87017611600  پانزده تمام

89-    88014720300  شش تمام

90-    87017638600  چهارده و نیم

91-    بهنام بخشی         سیزده و نیم

92-    88014741700  هفده و نیم

93-    87017653300  چهارده و نیم

94-    87017627400  ده و نیم

95-    87017642700  ده تمام

96-    88014737800  شانزده تمام

97-    88014719500  هیجده و نیم

98-    86015963300  هیجده و نیم

99-    87017609200  ده تمام

100-                      88014713600  ده و نیم

101-                      88014743200  هفده و نیم

102-                      88014717700  ده و نیم

103-                      88014742200  بیست تمام

104-                      88017647300  شانزده تمام

105-                      88014735100  بیست تمام

106-                      88014732100  بیست تمام

107-                      88014743400  بیست تمام

108-                      88543200002  سیزده تمام

109-                      88014705600  هفده ونیم

110-                      89014417000  هیجده ونیم

111-                      87017644900  پانزده تمام

112-                      مهتاب چابوک      هیجده ونیم

113-                      88190100018  نوزده و نیم

114-                      89014431400  ده تمام

115-                      88014738200  سیزده و نیم

116-                      88014716500  هیجده ونیم

117-                      88014709400  شانزده تمام

118-                      89014425300  بیست تمام

119-                      88014720700  هیجده ونیم

120-                      88014739200  هشت تمام

121-                      88014730900  شانزده تمام

122-                      88014706200  هیجده و نیم

123-                      88014740700  سیزده تمام

124-                      86015938900  سیزده تمام

125-                      88014725300  سیزده تمام

126-                      88014718000  نوزده تمام

127-                      88014715200  هفت ونیم

128-                      88014723200  دوازده و نیم

129-                      87017623600  هفت و نیم

130-                      86015939400  دوازده و نیم

131-                      88014726800  شانزده تمام

132-                      88014702600  شانزده و نیم

133-                      88014707200  پانزده و نیم

134-                      محمدعلی حجازی  ده تمام

135-                      88014733700  هفت و نیم

136-                      88014740500  پانزده تمام

137-                      88014723800  پانزده تمام

138-                      فرشته شهرابی      یازده و نیم

139-                      88014715100  چهارده تمام

140-                      88014724700  چهارده تمام

141-                      88014706800  هفت و نیم

142-                      87017645400  شش تمام

143-                      86015958700  دوازده و نیم

144-                      88014741200  شانزده و نیم

145-                      88014719400  سیزده و نیم

146-                      آرزو  زارعی       شش تمام

147-                      88014716600  هیجده تمام

148-                      900618142      یازده تمام

149-                      87017644400  هفت تمام

150-                      88014700600  سیزده تمام

151-                      88014713900  شانزده و نیم

152-                      85015156200  دوازده و نیم

153-                      88014707000  ده تمام

/ 0 نظر / 18 بازدید