نمره درس مبانی جامعه شناسی - گروه روانشناسی

1- 900985508     هفده تمام

2- 900387468     چهار تمام

3- 900573935     هفده تمام

4- 900563846     هجده تمام

5- 900451526     شانزده و نیم

6- 900567179     بیست تمام

7- 900570836     هجده و نیم

8- 900471996     نوزده تمام

9- 89014607500   پانزده تمام

10- 900365550     یازده تمام

11- 900450108     سه و نیم

12- 900599544     یک تمام

13- 900599112     سه تمام

14- 900452648     چهارده تمام

15- مریم  عباسی    چهارده تمام

16- 900583194       شانزده تمام

17- 900448646       ده و نبم

18- 900406141       یازده و نیم

19- 900557636       دو و نبم

20- 900444135       شش و نیم

21- 900449654      هشت تمام

22- 900587677      ده و نیم

23- 89014601600    ده و نیم

24- 900439102      یازده و نیم

25- 900438050      بیست تمام

26- 900236111      چهارده و نیم

27- 900590596      هفت و نیم

28- 900573931      ده تمام

29- 900474853      دوازده و نیم

30- 900478693      بیست تمام

31- 900639714      چهارده تمام

32- 900569497      سیزده و نیم

33- 900422236      سیزده و نیم

34- 900585903      سیزده تمام

ادامه دارد

/ 1 نظر / 161 بازدید
دانشجو

سلام استاد برام جالب بود بدونم این همه نمره .... داشتین واقعا کسی اعتراض نداره !!![سوال] خدایی جالبه قابل ذکر که من پاس شدم!هرچند با نمره کاملا .... بازم مرسی