سوالات درس سازمان های بین المللی - گروه ارتباطات

1-      سازمان بین المللی را تعریف کنید.

2-      کنفرانس وین و تاریخچه شکل گیری سازمان های بین المللی را بررسی کنید.

3-      نقش حقوق رودخانه ها در تأسیس نخستین نهادهای بین المللی را بررسی کنید.

4-      نقش اتحادیه پست در پیدایش سازمان های بین المللی را توضیح دهید.

5-      نحوه شکل گیری «عصبه امم» را توضیح دهید.

6-      مهمترین اهداف تشکیل سازمان ملل را بیان کنید.

7-      عناصر مهم شکل دهنده یک سازمان بین المللی را توضیح دهید.

8-      منابع مشروعیت بین المللی را شرح دهید.

9-      انواع سازمان های بین المللی را بنویسید.

10-  شخصیت حقوقی سازمان بین المللی را بررسی کنید.

11-  مسؤولیت بین المللی را با ذکر مثال شرح دهید.

12-  آثار به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی یک سازمان بین المللی را بیان کنید.

13-  ترکیب و شیوه کار شورای امنیت سازمان ملل را بررسی کنید.

14-  کمیته های اصلی و فرعی شورای امنیت را شرح دهید.

15-  مواد قانونی بند 6 و بند7 قطعنامه های شورای امنیت را بررسی کنید.

16-  وظایف مجمع عمومی سازمان ملل و فرآیند تصمیمات آن را توضیح دهید.

17-  شرایط پذیرش عضو جدید در سازمان ملل را بنویسید.

18-  کارکرد دبیرخانه سازمان ملل را شرح دهید.

19-  وضعیت عمومی کارکنان سازمان ملل را بررسی کنید.

20-  بخش های مختلف دفتر اجرائی دبیرکل سازمان ملل را بیان کنید.

21-  بخش های مختلف دفتر امور حقوقی دبیرخانه سازمان ملل را مشخص کنید.

22-  عضو اصلی و عضو ناظر در سازمان ملل را با ذکر مثال توضیح دهید.

23-  نحوه شکل گیری دادگاه عدالت بین المللی (لاهه) را بررسی کنید.

24-  شیوه انتخاب اعضای دادگاه لاهه و نحوه کار آنها را توضیح دهید.

25-  شیوه برکناری قضات دادگاه لاهه را بیان کنید.

26-  چگونگی اقامه دعوی یا تقدیم شکایت در دادگاه لاهه را بررسی کنید.

27-  منابع رسمی قانونی بودن یک شکایت در دادگاه لاهه را شرح دهید.

28-  نحوه رسیدگی به شکایات در دادگاه لاهه را بررسی کنید.

29-  تاریخچه شکل گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را شرح دهید.

30-  تعداد اعضاء و نحوه کار شورای حقوق بشر سازمان ملل را بررسی کنید.

31-  تفاوت کمیته حقوق بشر و شورای حقوق بشر را بیان کنید.

32-  نحوه کار سازمان های غیر دولتی با شورای حقوق بشر سازمان ملل را توضیح دهید.

33-  قانون اساسی روم بعنوان پایه ای برای دادگاه جنائی بین المللی را بررسی کنید.

34-  تاریخچه شکل گیری دادگاه جنائی بین المللی را بنویسید.

35-  موضوعات اختصاصی این دادگاه را بررسی کنید.

36-  مبانی حقوقی کشتار دسته جمعی در دادگاه جنائی بین المللی را توضیح دهید.

37-  مواد قانونی جنایت علیه بشریت در دادگاه جنائی بین المللی را بررسی کنید.

38-  معاهده ژنو درباره جرایم جنگی را شرح دهید.

39-  چگونه یک عمل در دادگاه جنائی بین المللی جرم تشخیص داده می شود و چه کسی حق پیگیری آن را دارد؟

40-  پذیرش شکایت در دادگاه جنائی بین المللی را توضیح داده و نحوه ابطال آن را شرح دهید.

41-  عملکرد شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل را بررسی کنید.

/ 0 نظر / 104 بازدید