قابل توجه دانشجویان درس نظریه های جامعه شناسی

1-      عبدالرحمن ابن خلدون (1406-1332 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- زندگی

- مفهوم
عصبیت و خاستگاه آن

- بررسی
اجتماع بدوی و جامعه حضری

- قانون
تولد، زندگی و مرگ جوامع بشری

- بررسی
نظریه تکاملی ابن خلدون

 

2-     
اگوست
کنت (1857-1798)

 

 

- زندگی

- فلسفه
اثباتی و خاستگاه آن

- مراحل
تاریخی ساخت ذهن بشر

- تولد
جامعه شناسی

- اگوست
کنت و میراث فکری او

 

3-      کارل مارکس (1883-1818 )

 

- زندگی

- مارکس
و جریان روشنفکری اروپا

- مارکس
و هگل

- مارکس
و سوسیالیسم فرانسه

- مارکس
و اقتصاد سرمایه داری در انگلیس

- مراحل تاریخی
تحول جوامع بشری و مفهوم نبرد طبقاتی

- مفاهیم
ارزش افزوده ، الیناسیون و خودآگاهی طبقاتی

- نقد
نظریه مارکس

 

4-ویلفردو
پارتو (1923-1848)

 

 

- زندگی

- کنش
منطقی و کنش غیر منطقی

-
بازمانده ها و مشتقات

- نظریه
گردش نخبگان

- نظریه
شیران و روباهان

- پارتو
و ماکیاولیسم

- پارتو
و موسولینی

 

5-امیل
دورکیم (1917-1858)

 

 

-زندگی

- مفهوم
انسجام اجتماعی و انواع آن

- بی
هنجاری و بیمارهای اجتماعی

- اثبات
بی هنجاری از طریق پدیده خودکشی

- مذاهب
نخستین و پاسخ دورکیم به بی هنجاری جامعه جدید

- نقد و
بررسی میراث فکری دورکیم

 

6-ماکس
وبر (1920-1864)

 

 

-زندگی

- کنش
اجتماعی و جامعه شناسی تفهمی

-
عقلانیت و مفهوم دیوانسالاری

- جامعه
شناسی سیاسی ماکس وبر

- جامعه
شناسی دینی ماکس وبر

- روش
نمونه آرمانی وبر

 

 

7-جورج
زیمل (1918-1858)

 

 

-زندگی

- جامعه
شناسی صوری زیمل

- زیمل و
مکتب نئوکانتی مخالف اگوست کنت

- جامعه
شناسی شهری زیمل (کلان شهر و حیات ذهنی)

- فلسفه
پول

- گروه
های دوتائی و گروه های سه تائی

- زیمل و
ماکس وبر

 

 

ادامه دارد..

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید