پرسش های درس نظریه های جامعه شناسی

 

1-      ساخت و ترکیب نظریه در علم جامعه شناسی را بررسی کنید.

2-      یک نظریه قدیمی را به عنوان مدل ساخت و ترکیب نظریه ، تجزیه و تحلیل نمائید.

3-      زندگی اگوست کنت و تأثیرپذیری آن از انقلاب فرانسه را شرح دهید.

4-      تأثیر اندیشه «سن سیمون» بر دیدگاه اگوست کنت را بررسی نمائید.

5-      مفاهیم «اخلاق پوزیتویستی» و «سیاست اثباتی» را توضیح دهید.

6-      کتاب های اگوست کنت و روابط وی با محافل دانشگاهی نیمه اول قرن نوزدهم را بررسی کنید.

7-      مراحل ساخت ذهن بشر از نظر اگوست کنت را بررسی کرده،تولد علم جامعه شناسی چگونه و در چه مرحله ای اتفاق افتاد؟ شرح دهید.

8-      زندگی امیل دورکیم و نقش وی در تثبیت علم جامعه شناسی را بررسی نمائید.

9-      ارتباط سه کتاب «تقسیم کار اجتماعی»، «خودکشی» و «صور اولیه حیات دینی» دورکیم را توضیح دهید.

10-  پدیده اجتماعی و مفهوم «انسجام اجتماعی» را در نظریه دورکیم بررسی کنید.

11-  عوامل دگرگونی اجتماعی و تحول از انسجام مکانیکی به انسجام ارگانیگی در دیدگاه دورکیم را بررسی کنید.

12-  آسیب های اجتماعی دوره تغییر اجتماعی در نظریه دورکیم را توضیح دهید.

13-  آنومی را بررسی نمائید.

14-  وجدان جمع را توضیح داده جایگاه آن را در دوره های مختلف تحول اجتماعی از نظر دورکیم بیان کنید.

15-  انواع خودکشی را در نظریه دورکیم بررسی کرده، هدف نهائی وی از این پژوهش را توضیح دهید.

16-  هدف نهائی دورکیم از تفکیک اجتماعات هم خون از جوامع توتمیستی چیست؟ بیان نمائید.

17-  وجه مشترک همه ادیان و مذاهب از نظر دورکیم را بررسی کنید.

18-  تحلیل نهائی دورکیم از مطالعه قدیمی ترین اجتماعات بشری را شرح دهید.

19-  فراز و نشیب زندگی کارل مارکس در جهت گیری و ساخت نظریه وی را توضیح دهید.

20-  تأثیر دیالکتیک هگلی بر نظریه مارکس را بررسی کنید.

21-  تفاوت دیدگاه هگل و مارکس را شرح دهید.

22-  مراحل تاریخی دیدگاه مارکس را بررسی کرده ، مهمترین عامل تحول انقلابی را توضیح دهید.

23-  مفهوم از خودبیگانگی مارکس را توضیح دهید.

24-  تضاد طبقاتی در دوره سرمایه داری از نظر مارکس را شرح دهید.

25-  کنش منطقی و غیر منطقی پارتو را براساس «عینیت» و «ذهنیت» با ذکر مثال توضیح دهید.

26-  مفاهیم «بازمانده»ها و «مشتقات» را از نظر ویلفردو پارتو شرح دهید.

27-  انواع بازمانده ها را تعریف کنید.

28-  نظریه گردش نخبگان پارتو را بررسی کنید.

29-  نظریه شیران و روباهان پارتو را بررسی کنید.

30-  زندگی پارتو را بررسی کرده ، دو مقطع «تأثیرپذیری از ماکیاول» و ارتباط با «فاشیسم» او را توضیح دهید.

31-  زندگی ماکس وبر را بررسی کرده،تأثیر دانشگاه هایدلبرگ بر وی را شرح دهید.

32-  جامعه شناسی تفهمی چیست؟ انواع کنش اجتماعی را با ذکر مثال تعریف نمایید.

33-  جامعه شناسی سیاسی وبر را توضیح داده، رویدادهای تأثیر گذار بر آن را یادآوری کنید.

34-  مفاهیم «بوروکراسی» و «رشد عقلانیت» در نظریه ماکس وبر را توضیح دهید.

35-  روش نمونه آرمانی وبر را شرح دهید.

36-  جامعه شناسی دینی وبر را توضیح داده ، تأثیر آن را بر رشد سرمایه داری جدید نشان دهید.

37-  اختلاف نظر وبر با اگوست کنت، دورکیم و مارکس را بنویسید.

38-  تأثیر سه حوزه اقتصاددانان نهادگرا، دانشگاه اقتصادی لندن و دانشگاه هایدلبرگ بر دیدگاه های تالکوت پارسنز را بررسی کنید.

39-  دو سنت فکری تأثیر گذار در جامعه شناسی بر اندیشه پارسنز را توضیح دهید.

40-  رهیافت اراده گرایانه و ساختی کارکردی در نظریه پارسنز را تعریف کنید.

41-  چارچوب آجیل AGIL را بررسی کنید.

42-  سطوح مختلف یک نظام اجتماعی را با ذکر مثال از نظر پارسنز توضیح دهید.

43-  نظام فرهنگی در نظریه پارسنز از چه اهمیتی برخوردار است، قلمرو های آن را شرح دهید.

44-  متغیرهای الگوئی تحلیل کنش در نظریه پارسنز را توضیح دهید.

45-  علم سایبرنتیک از نظر پارسنز را تعریف کنید.

46-  مفهوم زنده بودن کارکردی یک نظام اجتماعی از نظر پارسنز را توضیح دهید.

47-  تحلیل پارسنز از نابرابری طبقاتی در جامعه سرمایه داری را بنویسید.

48-  زندگی یورگن هابرماس را بررسی کرده ، دو مقطع حاکمیت حزب نازیسم بر آلمان و ورود هابرماس به مؤسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت را شرح دهید.

49-  روابط هابرماس و آدورنو را با تأکید بر روش مطالعه دیالکتیکی و نخستین تجربه های وی در این زمینه را بررسی کنید.

50-  تفاوت «عقلانیت ابزاری» و «عقلانیت ارتباطی» در دیدگاه هابرماس را توضیح دهید.

51-  یورگن هابرماس در دفاع از مدرنیته، در برابر کدام مکاتب فکری قرار می گیرد؟ بیان نمائید.

52-  ارتباط جدلی میان حوزه عمومی و نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از نظر هابرماس را توضیح دهید.

53-  ویژگی های حوزه عمومی از نظر هابرماس را شرح دهید.

54-  کارکردها و برآمدهای حوزه عمومی را بنویسید.

55- نظریه ساختی - کارکردی را تبیین نمایید.

56- چهار نظام فرعی یک نظام اجتماعی را بررسی کنید.

57- تحلیل نظام شخصیت از نظر پارسونز را توضیح دهید.

58- تأثیر بحران اقتصادی 1929-1933 امریکا بر اندیشه های پارسونز را بررسی کنید.

59- تأثیر نظریه پردازان اروپایی بر ساخت اندیشه پارسونز را توضیح دهید.

60- دیدگاه جامعه شناسی کلان را تعریف کنید.

61- دو فرض اساسی نظریه کارکردگرائی را توضیح دهید.

/ 0 نظر / 61 بازدید