نمره درس تاریخ روزنامه نگاری - گروه ارتباطات

1- 86015942500    چهارده تمام

2- 89014433200    نوزده تمام

3- 88014704800    نوزده و نیم

4- 87017622800    هجده تمام

5- نیلوفر  بشارتی     نوزده تمام

6- 87017627700     هجده و نیم

7- 87017631900     بیست تمام

8- 88014714200     بیست تمام

9- 88014717000     نوزده تمام

10- 88014721500    پانزده تمام

11- 88014720900    نوزده تمام

12- 89014434800    یازده و نیم

13- 87017639900    شانزده تمام

14- 88014730900     نوزده تمام

15- 85544200004     نوزده تمام

16- 89014436000     هجده تمام

17- 88014729400     بیست تمام

18- 88191100003     سیزده تمام

19- 87017640100     پانزده تمام

20- 88014730100     هفده تمام

21- 88014717600     بیست تمام

22- 87017625000     پانزده تمام

23- 88014719400     هجده تمام

24- 86015937700     بیست تمام

25- 87017629400     بیست تمام

26- 87017624000     چهارده و نیم

27- 88014713600     بیست تمام

28- 88014719200     هفده تمام

29- 88014722600     هجده تمام

 

/ 0 نظر / 165 بازدید