نمره درس سازمان های بین المللی - گروه ارتباطات

1- 88014718000       18  هجده تمام

2- 87017621800       14  چهارده تمام

3- 88014742300       19.5 نوزده و نیم

4- 87017615800       11.5  یازده و نیم

5- 87017612500       10   ده تمام

6- 87017631700       15   پانزده تمام

7- 88014721600       16.5  شانزده و نیم

8- 87017648700       14.5   چهارده و نیم

9- 87017616300       15  پانزده تمام

10- 88014730100     13.5  سیزده و نیم

11- 87017617300     18  هجده تمام

12- 87017616100     15.5 پانزده و نیم

13- 88014703800     17    هفده تمام

14- 87017617400     17    هفده تمام

15- 89014435300      17.5  هفده و نیم

16- 87017624400      11.5   یازده و نیم

17- 87017641600      8.5  هشت و نیم

18- 88014739300      10   ده تمام

19- 87017636100      11  یازده تمام

20- 87017613400      17   هفده تمام

21- 87017651300      15.5   پانزده و نیم

22- 88014739700      8  هشت تمام

23- 86015958700      16  شانزده تمام

24- 87017618300      15.5  پانزده و نیم

25- 88014705700      7.5  هفت و نیم

26- 87017641100      15  پانزده تمام

27- 87017635100      17  هفده تمام

28- 87017651000      14.5  چهارده و نیم

29- 87017624000      17.5  هفده ونیم

30- 87017631900      17.5  هفده و نیم

31- 87017642000      10.5  ده و نیم

32- 87017609500      19  نوزده تمام

33- 88014710500      13  سیزده تمام

34- 88014710600      17  هفده تمام

35- 88014719900      16   شانزده تمام

36- 87017652500      14.5  چهارده و نیم

37- 86015965100      16.5  شانزده ونیم

38- 87017639900       17  هفده تمام

39- 87017654000       16  شانزده تمام

40- 88014735800       16.5  شانزده و نیم

41- 88014734100       17.5  هفده و نیم

42- 87017636800        10  ده تمام

43- 88014738600        10.5  ده و نیم

44- 88164100001        10.5  ده و نیم

45- 87017637500        17.5  هفده و نیم

46- 88014739200        18.5  هجده و نیم

47- 89014422600        15.5  پانزده و نیم

48- 87017618700        15.5  پانزده و نیم

49- 88014714200        17.5  هفده و نیم

50- 88014710200        15  پانزده تمام

51- 88014723800        13  سیزده تمام

52- 88014739600        14.5  چهارده و نیم

53- 88014713600        11.5  یازده و نیم

54- 87017653400        17  هفده تمام

55- 88014719400        16   شانزده تمام

56- 86543200006        16  شانزده تمام

ادامه دارد

/ 0 نظر / 115 بازدید