پرسش های درس مبانی جامعه شناسی - رشته روانشناسی

 

1-      سه دیدگاه موجود در جامعه امروز ایران درباره علم جامعه شناسی را بررسی نمائید.

2-      اندیشه اجتماعی هرودوت را بنویسید.

3-      دیدگاه اجتماعی افلاطون را بررسی کنید.

4-      اندیشه اجتماعی ارسطو را بیان نمائید.

5-      فلسفه اجتماعی سنت اگوستین را بنویسید.

6-      اندیشه های فارابی درباره تحولات جامعه را بررسی کنید.

7-      پژوهش های اجتماعی ابوریحان بیرونی را بیان کنید.

8-      نظریه اجتماعی ابن خلدون را بررسی کنید.

9-      اتوپیای توماس مور را شرح دهید.

10-  دیدگاه های اجتماعی توماس کامپانلا را بررسی کنید.

11-  تفکرات اجتماعی مونتسکیو را توضیح دهید.

12-  اندیشه اجتماعی ژان ژاک روسو را بیان کنید.

13-  فلسفه فکری سن سیمون را توضیح دهید.

14-  روند پیدایش علم جامعه شناسی توسط اگوست کنت را بررسی کنید.

15-  مراحل تکوین ساخت ذهن بشر در دیدگاه کنت را توضیح دهید.

16-  امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی چگونه علم جامعه شناسی را وارد دانشگاه ها کرد؟ بیان نمائید.

17-  انسجام مکانیکی و انسجام ارگانیکی را توضیح دهید.

18-  آنومی چیست؟ با ذکر مثال بیان کنید.

19-  وجدان جمع را با ذکر مثال توضیح دهید.

20-  کاتاکلایزمیک اجتماعی را تعریف کنید.

21-  انواع خودکشی ها را بنویسید.

22-  درجه خطرناک خودکشی را طبق معیارهای دورکیم مشخص کنید.

23-  قدیمی ترین شکل اجتماعات انسانی را بررسی کنید.

24-  کلان، توتم و تابو را تعریف کنید.

25-  جوامع بت پرست، جن پرست و روح پرست را بررسی کنید.

26-  هنجارهای اجتماعی را توضیح دهید.

27-  انسجام اجتماعی در جوامع جدید را بررسی کنید.

28-  جامعه پذیری را تعریف کنید.

29-  عناصر جامعه پذیری را بنویسید.

30-  شکاف یا تأخر فرهنگی را تعریف کنید.

31-  تجمع فرهنگی را با ذکر مثال بیان کنید.

32-  وجوه مشترک یک فرهنگ در همه جوامع بشری را بنویسید.

33-  نهاد اجتماعی را تعریف کنید.

34-  سیر تاریخی شکل گیری نهاد اجتماعی را بررسی کنید.

35-  مشخصه های نهاد خانواده را معین کنید.

36-  نظام ازدواج در جوامع مختلف را بررسی کنید.

37-  ازدواج درون گروهی و برون گروهی را با ذکر مثال بیان کنید.

38-  مکان یابی نهاد خانواده را توضیح دهید.

39-  خانواده را از نظر مادرسالاری و پدرسالاری بررسی کنید.

40-  خانواده هسته ای و خانواده گسترده را تعریف کنید.

41-  مشخصه های نهاد دین را معین کنید.

42-  نهاد دین را از نظر دورکیم بررسی کنید.

43-  نهاد دین را در دیدگاه کارل مارکس توضیح دهید.

44-  نهاد دین را در نظریه ماکس وبر بیان کنید.

45-  طبقه اجتماعی را تعریف کنید.

46-  تفاوت های طبقه اجتماعی را بررسی کنید.

/ 0 نظر / 99 بازدید